Crowd in Nature

Användarvillkor & Personuppgiftshantering

1. DEFINITIONER


Användaren. Användare av applikationen Deedster.
Arbetsgivare. Arbetsgivare som erbjuder Deedster till sina anställda.
Deedster. Applikation som mäter koldioxidavtryck och finns för nedladdning som mobilapplikation.
Användarvillkor. Omfattningen av detta avtal.
Bolaget. Swedish Development Group 12 AB, Org.nummer: 559088-0422, www.deedster.com

 
2. SYFTE

Deedster är en digital plattform för hållbar konsumtion och livsstil. Deedster hjälper Användaren att justera sina konsumtionsbeteenden till ett mer klimatsmart liv. Genom en on-boardingprocess där Deedster gör en kartläggning av Användarens beteendemönster presenteras Användaren ett personligt koldioxidavtryck. Med avtrycket som grund utmanas sedan Användaren till att utföra ”deeds”, enkla handlingar för att ta små steg mot en mer klimatsmart livsstil.

3. ALLMÄNT

Dessa villkor styr användandet av applikationen Deedster. Genom användandet av Deedster godkänner och accepterar du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du upphöra att använda applikationen och radera den.

Bolaget förbehåller sig rätten att justera och uppdatera dessa Användarvillkor. Varje sådan justering kommer att finnas tillgänglig i Deedster och genom ditt fortsatta användande av applikationen går du med på de uppdaterade Användarvillkoren. Användare uppmanas att läsa igenom Användarvillkoren varje gång Deedster används.

4. REGISTRERING

För att kunna utnyttja Deedster krävs att du går igenom en registreringsprocess och svarar på ett antal frågor om dig själv. Detta är för att du ska kunna använda alla funktionerna i Deedster. För att Användaren ska kunna utnyttja alla funktionerna i Deedster är det viktigt att du uppger så korrekt och uppdaterad information som möjligt.

5. ANVÄNDARLICENS

Bolaget ger dig härmed en icke överförbar, icke exklusiv, återkallelig, begränsad licens att tillgå och använda Bolagets mjukvara. Deedster görs tillgänglig för dig genom en mobilapplikation. Bolaget kommer att uppdatera applikationen, varje sådan uppdatering innefattas av licensen som är beskriven här. Du får inte överföra rättigheter eller tillgång till Deedster.

6. SKYDDAT INNEHÅLL

Det är uttryckligen förbjudet att ändra, reproducera, duplicera, kopiera, skriva ut, översätta, överföra, distribuera, sälja, hyra ut, låna eller på något annat sätt exploatera innehållet i Deedster i kommersiella syften utan skriftlig tillstånd från Bolaget. Allt material i Deedster är skyddat av upphovsrättslagen och annat lagstadgat skydd.

Du får endast använda Deedster till det uttryckliga syftet beskrivet ovan.

7. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Du har ansvar att behålla säkerheten för inloggningsuppgifter som krävs för få åtkomst till Deedster samt inte dela sådan information med tredje part. Du ansvarar för att hemlighålla din gruppkod och ditt lösenord som tillsammans med ditt användarnamn, utgör dina inloggningsuppgifter till Deedster.
 
Du får inte använda andra personers uppgifter och eller logga in på ett konto som inte är avsett för dig. Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan har använt det, med eller utan din tillåtelse. Det är förbjudet att kopiera annan Användares användaruppgifter, använda dem eller skicka dem vidare. Om du upptäcker att någon använt dina kontouppgifter, kontakta omedelbart Bolaget (info@deedster.com). Du är själv ansvarig för att ange korrekta användaruppgifter när du registrerar dig på Deedster. Det är inte tillåtet att ange falsk information om dig själv eller annan användare. Användare som bryter mot avtalet kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från Deedster och få sitt konto raderat.

8. PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

All information som du delar i Deedster angående sina levnadsmönster kommer att hanteras under sekretess av Bolaget. Vissa uppgifter kommer att användas för att generera statistik som kommer att levereras till Arbetsgivare. All statistik hanteras av Bolaget och levereras till Arbetsgivaren som anonymiserad information. Bolaget följer de regler som enligt dataskyddsförordningen (GDPR) avser att värna om användarens integritet. I personuppgiftspolicyn finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Deedster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

9. KOSTNAD

Deedster är kostnadsfritt för dig.

10. TILLGÄNGLIGHET OCH TEKNISKA FEL

Bolaget strävar efter att Deedster skall vara fri från tekniska fel men kan tyvärr inte garantera detta. Bolaget kan inte heller garantera att Deedster fungerar felfritt i alla lägen. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll, uppdatering och/eller av annan anledning vara ur funktion.

11. FRISKRIVNING

Den information som tillhandahålls i Deedster, så som frågor, svar, deeds och rekommendationer, har utformats utifrån bästa intention och utifrån det övergripande syftet att minska klimatpåverkan. Bolaget har involverat och rådfrågat experter och senaste forskning. Bolaget uppdaterar kontinuerligt informationen i Deedster för att den ska vara så korrekt som möjligt. Bolaget kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på Deedster.

12. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta, upplåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av dina rättigheter enligt dessa Användarvillkor.

13. UPPHÖRANDE AV LICENS

Du får tillgång till Deedster så länge din arbetsgivare och Bolaget har ett giltigt avtal avseende användarlicens för Deedster.

Deedster (”Deedster”) är en applikation som tillhandahålls av Swedish Development Group 12 AB, Org.nummer: 559088-0422 (”Bolaget”). Bolaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser denna policy innan du börjar använda Deedster.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

1. INFORMATION SOM SAMLAS IN 

Vi tycker att det är viktigt att använda dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi vill därför informera om vilka uppgifter du delar med oss samt vad vi gör med uppgifterna.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster genom Deedster krävs att du delar med dig av uppgifter om dig själv.

Bolaget registrerar personuppgifter i samband med att du laddar ner och startar applikationen Deedster, eller genom att du blir kund hos Bolaget. Vi kommer då att be dig uppge information som vi samlar in avseende:

 • Information om dig – exempelvis ditt namn, din email adress samt lösenord.
 • Information om din livsstil – exempelvis vad för boende du har, hur dina elavtal ser ut, hur din resväg fram och tillbaka till jobbet ser ut.
 • Vi kommer även att samla in information om kön, ålder och var du bor någonstans.
 • Om du har en bil kommer vi att samla in information om den, exempelvis registreringsnummer.

Vi samlar in ovan nämnda information för att vi ska kunna räkna ut ditt koldioxidavtryck i Deedster. Ju mer detaljerad information du uppger i Deedster, desto bättre kommer du att kunna läsa av ditt koldioxidavtryck. Genom informationen som samlas in om dig, kommer Deedster att generera en personligt utformad upplevelse.

 

2. INFORMATION SOM KAN LÄMNAS UT

Vi kan dela med oss av information till andra som behandlar data på våra vägnar för att vi skall kunna leverera en funderande applikation till våra användare. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Bolaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. Bolaget kommer att lämna ut statistik till din arbetsgivare angående hur du och dina kollegor använder Deedster samt utför uppdrag ”Deeds”. Informationen är anonymiserad och aggregerad. 

3. RÄTTSLIG GRUND

När du lämnar uppgifter till Bolaget ger du din tillåtelse att vi behandlar dina uppgifter. Som legal grund för behandlingen kommer Bolaget att hänvisa till uppfyllandet av avtal samt berättigat intresse. Om Bolaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras avseende direktmarknadsföring.

 

4. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att vi inte kommer spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra avtalet. I marknadsföringssyfte behandlar vi dina personuppgifter med berättigat intresse. Vi kommer att spara din e-mailadress för mailutskick.  Endast information som inte är äldre än 36 månader från det att du upphörde vara kund kommer att sparas. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för.

 

5. RÄTTIGHETER

Du har ett antal rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi lagrar. Du kan begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss på info@deedster.com.

Du kan när som helst avstå från att ta emot riktad marknadsföring från Bolaget genom att avsluta prenumereration på utskicken.

 

6. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandlar personuppgifterna i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten

 

 • För att tillhandahålla Deedster.
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse av Deedster.
 • För att skicka dig notifieringar och meddelanden elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra tjänster.
 • För att skicka nyhetsbrev via e-post till dig
 • För att informera dig om våra uppdateringar av Deedster och användarvillkor
 • För att förbättra och utveckla Deedster och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Deedster.
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Deedster.
 • För att förhindra användning av applikationen i strid med användarvillkoren för Deedster och för att förebygga och utreda missbruk av densamma.
 • För att generera statistik för ”leaderboard” som publiceras i Deedster samt delas med dina arbetsgivare.
 • För att generera statistik som publiceras på www.deedster.com
 • För att generera statistik för dig och dina kollegor som kan delas med din arbetsgivare

 

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt uttryckliga medgivande till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Deedster.