Crowd in Nature

Användarvillkor & Integritetspolicy

In English
Användarvillkor
PERSONUPPGIFTSPOLICY

Användarvillkor

1.     DEFINITIONER

Användaren Användare av applikationen Deedster.

Användarvillkor Omfattningen av detta avtal.

Distributionspartner Arbetsgivare, organisation, kommun, skola som införskaffat Deedster och erbjuder Deedster till personal, medlemmar, medborgare eller elever.

Bolaget Swedish Development Group 12 AB (org nr 559088-0422). Bolaget tillhandahåller mobilapplikationen Deedster.

Deedster Mobilapplikation som mäter Användarens koldioxidavtryck och genom frågor och mikrouppdrag coachar Användaren mot en klimatsmartare livsstil.  

2.     SYFTE

Deedster är en digital plattform för hållbar konsumtion och livsstil. Deedster hjälper sina användare att justera sina konsumtionsbeteenden mot en mer klimatsmart livsstil. Genom en on-boardingprocess där Deedster gör en kartläggning av användarens beteendemönster presenteras Användaren ett personligt koldioxidavtryck. Med avtrycket som grund utmanas sedan Användaren till att utföra ”deeds”, enkla handlingar för att ta små steg mot en mer klimatsmart livsstil. I Deedster kan användaren få personligt utformade erbjudanden från Bolagets samarbetspartners vilka är anpassade efter Användarens beteenden, behov eller livsstil.

3.     ALLMÄNT

Dessa villkor styr användandet av applikationen Deedster. Genom användandet av Deedster godkänner och accepterar du dessa villkor. Om Användaren inte godkänner villkoren ska denne upphöra att använda applikationen och radera den.

Bolaget förbehåller sig rätten att justera och uppdatera dessa Användarvillkor. Varje sådan justering kommer att finnas tillgänglig i Deedster och genom ditt fortsatta användande av applikationen går du med på de uppdaterade Användarvillkoren. Användare uppmanas att läsa igenom Användarvillkoren varje gång Deedster används.

4.     REGISTRERING

För att kunna använda Deedster krävs att du går igenom en registreringsprocess och svarar på ett antal frågor om dig själv. För att du ska kunna utnyttja alla funktionerna i Deedster är det viktigt att du uppger så korrekt och uppdaterad information som möjligt.

5.     ANVÄNDARLICENS

Bolaget ger dig härmed en icke överförbar, icke exklusiv, återkallelig, begränsad licens att tillgå och använda Bolagets mjukvara. Deedster görs tillgänglig för dig genom en mobilapplikation. Bolaget kommer att uppdatera applikationen, varje sådan uppdatering innefattas av licensen som är beskriven här. Du får inte överföra rättigheter eller tillgång till Deedster.

Om du har erhållit en licens att använda Deedster via en Distributionspartner får du får tillgång till Deedsters fulla funktionalitet så länge din Distributionspartnern och Bolaget har ett giltigt avtal avseende användarlicens för Deedster.

6.     SKYDDAT INNEHÅLL

Det är uttryckligen förbjudet att ändra, reproducera, duplicera, kopiera, skriva ut, översätta, överföra, distribuera, sälja, hyra ut, låna eller på något annat sätt exploatera innehållet i Deedster i kommersiella syften utan skriftligt tillstånd från Bolaget. Allt material i Deedster är skyddat av upphovsrättslagen och annat lagstadgat skydd.

Du får endast använda Deedster till det uttryckliga syftet beskrivet ovan.

7.     ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Du har ansvar att behålla säkerheten för inloggningsuppgifter som krävs för få åtkomst till Deedster samt inte dela sådan information med tredje part. Du ansvarar för att hemlighålla din gruppkod och ditt lösenord som tillsammans med ditt användarnamn, utgör dina inloggningsuppgifter till Deedster.

Du får inte använda andra personers uppgifter och eller logga in på ett konto som inte är avsett för dig. Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan har använt det, med eller utan din tillåtelse. Det är förbjudet att kopiera annan Användares användaruppgifter, använda dem eller skicka dem vidare. Om du upptäcker att någon använt dina kontouppgifter, kontakta omedelbart Deedster (info@deedster.com). Du är själv ansvarig för att ange korrekta användaruppgifter när du registrerar dig på Deedster. Det är inte tillåtet att ange falsk information om dig själv eller annan användare. Användare som bryter mot avtalet kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från Deedster och få sitt konto raderat.

8.     PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

All information som du delar i Deedster angående sina levnadsmönster kommer att hanteras under sekretess av Bolaget. Vissa uppgifter kommer att användas för att generera statistik till den leaderboard som finns i Deedster.

Om du har erhållit en licens att använda Deedster via en distributionspartner kan vissa uppgifter komma att användas för att generera statistik till denne. All sådan statistik hanteras av Bolaget och levereras då oåterkalleligt anonymiserad och agreggerad.

Bolaget följer de regler som enligt dataskyddsförordningen (GDPR) avser att värna om användarens integritet. I personuppgiftspolicyn finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Deedster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

9.     KOSTNAD

Deedster är kostnadsfritt för dig som Användare. Trafikavgifter till mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Genom Deedster har Användare möjlighet att ta del av tjänster, produkter och erbjudanden från Bolagets samarbetspartners. Kommer dessa erbjudanden med en kostnad kommer Användaren i sådana fall upplysas om det särskilt. Köp av tjänster eller produkter från Bolagets samarbetspartners omfattas ej av dessa Användarvillkor.

10.  ERBJUDANDEN

Bolagets samarbetspartners kan komma att rikta erbjudanden till Användare via Deedster, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktas direkt till Användare ska uppfylla gällande lagar och etiska riktlinjer. Genom att skapa ett konto hos Deedster godkänner Användare att Bolagets samarbetspartners kan rikta erbjudanden. Erbjudanden från Bolagets samarbetspartners har andra villkor än Deedster. Användare uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.

11.  TILLGÄNGLIGHET OCH TEKNISKA FEL

Bolaget strävar efter att Deedster skall vara fri från tekniska fel men kan tyvärr inte garantera detta. Bolaget kan inte heller garantera att Deedster fungerar felfritt i alla lägen. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll, uppdatering och/eller av annan anledning vara ur funktion.

12.  FRISKRIVNING

Den information som tillhandahålls i Deedster, så som frågor, svar, deeds och rekommendationer, har utformats utifrån bästa intention och utifrån det övergripande syftet att minska klimatpåverkan. Bolaget har involverat och rådfrågat experter och senaste forskning. Bolaget uppdaterar kontinuerligt informationen i Deedster för att den ska vara så korrekt som möjligt. Bolaget kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på Deedster.

Bolaget har inget ansvar i beslut Användare tar baserat på användning av Deedster. Bolaget har inte heller ansvar för beslut vid köp av tjänster eller varor från Bolagets samarbetspartners eller från andra externa parter.

13.  ÖVERLÅTELSE

Användare får inte överlåta, upplåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av rättigheterna enligt dessa Användarvillkor.

14.  AVSLUTANDE AV KONTO

Användare kan närsomhelst avsluta sitt konto och upphöra sin användning av Deedster genom att kontakta Bolaget på support@deedster.com.

15.  AVTALSBROTT OCH ANSVAR

Bolaget har en rätt att när som helst stänga av en Användare och avsluta ett konto som bryter mot Användarvillkoren eller använder Deedster på ett sätt som kan orsaka Bolaget eller tredje man skada.

Tvist med anledning av Användarvillkoren eller användning av Deedster ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

16.  ÖVRIGT

Bolaget har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår ifrån gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi värnar om dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du skall veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Swedish Development Group 12 AB som tillhandahåller Deedster är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser denna policy innan du börjar använda Deedster.

1.     DEFINITIONER

Användare  Användare av applikationen Deedster.    

Bolaget Swedish Development Group 12 AB, Org.nummer: 559088-0422.

Deeds I Deedster listade klimatsmarta mikrouppdrag utförda av Användaren.

Deedster Applikation för klimatsmart(are) livsstil som tillhandahålls av Bolaget och finns för nedladdning från AppStore samt Google Play.

Deedster Challenge Tävling där användare gruppvis utmanar varandra i att t ex göra göra Deeds.

Personuppgiftsansvarig Swedish Development Group AB (org 559088-0422)

Distributionspartner Arbetsgivare, organisation, kommun, skola som införskaffat Deedster och genom inloggningskod erbjuder Deedster till personal, medlemmar, medborgare eller elever.                

2.     ÄNDAMÅL

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster genom Deedster. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.  

3.     INFORMATION SOM SAMLAS IN

Vi samlar information i samband med att du laddar ner, startar och börjar använda Deedster. När du skapar ditt användarkonto, kopplar vi informationen till dig som användare. Den sammanlänkade informationen avser:

 • Inloggningsuppgifter – Din e-mailadress och namn samt lösenord till Deedster.
 • Information om din livsstil – exempelvis vad för boende du har, hur dina elavtal ser ut, hur din resväg fram och tillbaka till jobbet ser ut samt hur dina mat- res- och shoppingvanor ser ut
 • Information om din, din ålder, könstillhörighet samt vilket postnummerområde du tillhör.

Vi samlar in ovan nämnda information för att vi ska kunna räkna ut ditt koldioxidavtryck och presentera individuellt anpassade Deeds och en personligt anpassad användarupplevelse till dig som användare.

4.     INFORMATION SOM KAN LÄMNAS UT

Bolaget kan dela information med tredje part som behandlar data på Bolagets vägnar. Detta görs då endast för att vi skall kunna leverera en fungerande applikation till dig. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Bolaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om du har erhållit en licens att använda Deedster via en Distributionspartner och deltar i en tävling, en s.k. Deedster Challenge, kan vissa uppgifter komma att användas för att generera statistik till Distributionspartnern. All sådan statistik hanteras av Bolaget och levereras då oåterkalleligt anonymiserad och aggregerad. Distributionspartnern anses inte här som beställare av statistiken, utan som distributör av statistiken till deltagarna i Deedster Challenge.

5.     RÄTTSLIG GRUND

När du lämnar uppgifter till Bolaget ger du din tillåtelse för behandling av uppgifter. Som legal grund för behandlingen kommer Bolaget att hänvisa till uppfyllandet av avtal samt berättigat intresse. Om Bolaget använder berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras avseende direktmarknadsföring.

6.     HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att Bolaget inte kommer spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra avtalet.

I marknadsföringssyfte behandlas dina personuppgifter med berättigat intresse. Personuppgifter kan exempelvis komma att segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna erbjudanden eller rekommendationer, vilka är anpassade efter användarens beteenden, behov eller livsstil. Bolaget kommer att spara din e-mailadress för mailutskick.  Endast information som inte är äldre än 36 månader från det att du upphörde vara kund kommer att sparas. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter raderas ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för.

7.     RÄTTIGHETER

Du har ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som Bolaget lagrar. Du kan begära att uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta Bolaget. Du kan begära ett utdrag av dina personuppgifter som Bolaget lagrar. Du kan när som helst avstå från att ta emot direktmarknadsföringskommunikation från Bolaget genom att avsluta prenumeration på nyhetsutskick.

8.     ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Bolaget behandlar personuppgifterna i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten;

 • För att tillhandahålla applikationen Deedster;
 • För att personifiera och förbättra upplevelsen av Deedster;
 • För att skicka notifieringar och meddelanden till dig (såsom sms eller e-post) avseende Deedster;
 • För att informera uppdateringar av Deedster samt tillhörande Användarvillkor och Personuppgiftspolicy;
 • För att analysera din användning av Deedster i syfte att förbättra och utveckla tjänsten;
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Deedster;
 • För att förhindra användning av applikationen i strid med användarvillkoren för Deedster och för att förebygga och utreda missbruk av densamma;
 • För att generera statistik för den resultattavla som publiceras i Deedster;
 • För att generera statistik och baserat på denna genom Deedster kunna erbjuda dig anpassade erbjudanden av klimatsmarta varor och tjänster.

9.     ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy, om Bolaget inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut, för att tillgodose andra regler (exempelvis skattemässiga eller GDPR) eller vid uttryckligt medgivande till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att Bolaget kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till personuppgifter (t.ex. när Bolaget använder en tredje part för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda personuppgifter för andra syften än desom anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Deedster.

 

10.  ÖVRIGT

Har du frågor kring denna Personuppgiftspolicy så maila oss gärna på info@deedster.com